Regulamin Rapids24.pl
Definicje: „Transfer” – ilość danych jaką użytkownik może pobrać za pośrednictwem serwisu Rapids24.pl.

1.Postanowienia ogólne
 • 1.1.Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: „Użytkownicy”) z serwisu internetowego Rapids24.pl (dalej jako: „Serwis”), oraz z usług oferowanych za ich pośrednictwem.
 • 1.2.Usługodawcą Serwisu jest Rapids24.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 • 1.3.Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobieranie ogólnodostępnych danych z serwisów: Turbobit.net, Letitbit.net, Uploaded.to, Mediafire.com, 4shared.com, Filefactory.com, Rapidgator.net, Hitfile.net, Filecloud.io, ShareFlare.net, Vip-File.com, Megashares.com, Fastshare.cz, Catshare.net, Filesmonster.com, Stiahni.si, LunaticFiles.com, 1Fichier.com, 180upload.com, Hugefiles.com, Kingfiles.net, Rapidu.net, Uptobox.com, Oboom.com, Fileshark.pl, Uloz.to, Played.to, Novamov.com, Fileflyer.com, Gigapeta.com, Gigasize.com, Secureupload.eu, 24uploading.com, Alfafile.net, Devilshare.net, Tusfiles.net, Uploadrocket.net, Datei.to, Depfile.com, Bigfile.to, Sharehost.eu, Userscloud.com, Speedyshare.com.
 • 1.4.Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z Usług mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.
 • 1.5.Korzystanie z Usług Serwisu jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


2.Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

 • 2.1.Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 • 2.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełen dostęp będą posiadać wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu i uiszczą odpowiednią opłatę.
 • 2.3.Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań:
 • a)zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera ;
 • b)strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1024x768;
 • 2.4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.


3.Rejestracja Użytkowników w Serwisie i zasady korzystania z Usług

 • 3.1.Usługodawca informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt 1.3 jest możliwy po zarejestrowaniu się Użytkownika w ramach Serwisu i uiszczeniu jednorazowej opłaty.
 • 3.3.Po dokonaniu opłaty, konto Użytkownika zostanie zasilone adekwatną do wysokości opłaty ilością Transferu.
 • 3.4.Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.
 • 3.5.Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
 • a)Imienia lub nazwiska
 • b)Indywidualnej nazwa Użytkownika (login);
 • c)hasło dostępu;
 • d)adresu poczty internetowej email;
 • 3.6.Po dokonaniu rejestracji w sposób wskazany powyżej Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail list potwierdzający dokonania rejestracji w Serwisie. We wspomnianym liście znajduje się link do strony aktywującej dane konto. Aktywacja jest niezbędna w procesie potwierdzenia prawidłowości adresu e-mail.
 • 3.7.Użytkownik jest zobowiązany do:
 • a)podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;
 • b)zachowania w tajemnicy hasła dostępu i nieudostępniania go osobom trzecim.
 • 3.8.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za ujawnienie osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do konta. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.
 • 3.9.Po prawidłowym zarejestrowaniu się, aktywacji i uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnie z punktami poprzedzającymi, Użytkownik ma możliwość pobierania plików za pośrednictwem Serwisu.
 • 3.10. Każdy plik ściągnięty na serwery serwisu Użytkownik może pobrać na dysk swojego komputera z maksymalnie 3 adresów IP.
 • 3.11. Użytkownikowi przysługuje 30 rozpoczęć pobierania pliku po których nastąpi blokada pliku która ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom.


4.Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 • 4.1.Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 • 4.2.Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 • a)korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń;
 • b)niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach Serwisu nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników;
 • c)korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
 • 4.3.W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt 4.2, Usługodawca może niezwłocznie zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym związku szkody.
 • 4.4.Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, w sposób określony w pkt 8.6 poniżej, o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.


5.Odpowiedzialność Usługodawcy

 • 5.1.Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 • 5.2.Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu.
 • 5.3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • a)podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • b)jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 • c)skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
 • d)szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
 • e)niemożność lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług z powodu zbyt dużej ilości osób oczekujących na pobranie tego samego pliku lub innych przeszkód technicznych;
 • f)treść pobranych przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis;
 • i)jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 5.4.Z faktu, że Serwis jest łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
 • 5.5.Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje, że pobierając pliki w ramach korzystania z Usług, Usługobiorca nabędzie tytuł prawny do korzystania z tychże plików.


6.Polityka Prywatności

 • 6.1.Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 6.2.Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane Użytkowników określone w pkt 3.5. Użytkownik Serwisu może powierzyć Usługodawcy do przetwarzania również dane opcjonalne.
 • 6.3.Użytkownik Serwisu może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika.
 • 6.5.W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w pkt 8.6 niniejszego Regulaminu.


7.Zakończenie korzystania z Serwisu

 • 7.1.Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.
 • 7.2.Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług Serwisu (blokując lub usuwając jego konto) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
 • a)podał w trakcie rejestracji w ramach Serwisu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • b)dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • c)naruszy zasady bezpieczeństwa określone w pkt 4.2;
 • d)dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za
 • sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy;
 • 7.3.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 • 7.4.Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.


8.Postępowanie reklamacyjne

 • 8.1.Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać na następujący adres email: [email protected]
 • 8.2.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
 • 8.3.Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 • 8.4.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy.
 • 8.5.Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
 • 8.6.Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na następujący adres e-mail: [email protected]


9. Rozliczenie transferu

 • 9.1. Za każdy plik pobierany z serwisów odliczane jest 100% jego wielkości. Inne rozliczanie transferu jest zawarte w regulaminach promocji.


10. Postanowienia końcowe

 • 10.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 • 10.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu.
 • 10.3.Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
 • 10.4.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 • 10.5.Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 • 10.6.Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • 10.7.Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz Usługach oferowanych za jego pośrednictwem na stronach internetowych Serwisu.